Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

Ngay khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động gia công cơ khí.

- Áp dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào (giải quyết) các vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ khí. 

- Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra để thực hiện, phân tích, đánh giá các thí nghiệm.

- Làm việc nhóm hiệu quả. 

- Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề trong gia công cơ khí. 

- Vận dụng kỹ năng truyền đạt (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong kỹ thuật và phi kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu thích hợp. 

- Nhận thức tầm quan trọng việc học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp. 

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn. 

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc.

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9