Công bố danh sách nhà giáo đạt chức danh GS,PGS năm 2014

Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014

             Năm 2014 có tổng cộng 59 Nhà giáo được phong chức danh Giáo Sư và 585 Nhà giáo được phong chức danh Phó Giáo Sư. 

            Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2014, sẽ diễn ra vào ngày 04/02/2015 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Danh sách các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2014

Chương trình ngày Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2014

Giấy mời dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2014


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9