QS công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2014 - 2015

QS vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2014 - 2015 vào tháng 9 năm 2014 dựa trên các tiêu chí đánh giá của mình nêu trong Methodology (kèm theo).

Theo đó, đưa ra bảng xếp hạng các trường đại học trên toàn thế giới trong đó có các thứ hạng của các trường ở các Châu lục.

QS World University Rankings-Method.
QS-UR (14-15).
Vi the cac truong Chau a trong Bang xep hang TG 2014-2015 cua QS.


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9