Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển đến 17 giờ, ngày 06/8/2022 đối với phương thức sử dụng kết quả tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   1017  /TB-CĐKTCT-TS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   27  tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển đến 17 giờ, ngày 06/8/2022

đối với phương thức sử dụng kết quả tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

 

        Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng,

        Căn cứ tình hình thực tế của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022,

        Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức sử dụng kết quả tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, Nhà trường thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển như sau:

1. Hạn chót đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đến 17 giờ 00 ngày 06/8/2022.

2. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tuyển theo một trong các hình thức:

   a. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

   b. Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.caothang.edu.vn/Register_ThiTHPT.aspx

   c. Đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện.

Lưu ý: Những thí sinh đã đăng ký xét tuyển thành công, sau khi thí sinh nhận được Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Giấy chứng nhận kết quả thi, đăng nhập vào hệ thống của Trường (tại địa chỉ http://tuyensinh.caothang.edu.vn/Login.aspx) cập nhật hình ảnh các loại giấy tờ trên để hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển.

Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ:
Hotline: (028)38.212.8680836.112.6970836.764.5770837.507.611
Email: tuyensinh@caothang.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/caothang.edu.vn

Nơi nhận:
- Hội đồng tuyển sinh (để báo cáo);
- Website Trường;
- Lưu: ĐT, VT.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9