Thông báo bổ sung hồ sơ nhập học khóa 2014

Thực hiện quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2014

Nhà trường thông báo đến học sinh, sinh viên khóa 2014 bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy nhưng chưa nộp đủ hồ sơ (học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký văng mặt tại địa phương) phải hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học theo đúng quy định hiện hành.

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2015

2. Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị-HSSV (tầng 5 nhà F)

3. Tổ chức thực hiện:

- Học sinh, sinh viên chưa nộp đầy đủ hồ sơ nhập học theo quy định phải nộp bổ sung một bản photocopy (có chứng thực hoặc mang theo bản chính để đối chiếu), riêng Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt tại địa phương phải nộp bản chính.

- Phòng Công tác Chính trị-HSSV chịu trách nhiệm tiếp nhận để bổ sung vào hồ sơ học sinh sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Nhà trường.

- Trưởng Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Ban Cán sự lớp chịu trách nhiệm thông báo đến học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc việc bổ sung hồ sơ còn thiếu theo đúng yêu cầu và thời gian nêu trên.

Quá thời hạn trên, học sinh sinh viên không đến bổ sung hồ sơ nhập học theo thông báo, sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.

Phòng CTCT-HSSV


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9