Phân công lịch trực 30/4 và 01/5

BỘ CÔNG THƯƠNG

 TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC 30/4 VÀ 01/5

 

Trực Lãnh đạo: 

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c  Tống Thanh Nhân     – Trưởng phòng HC-QT           (ĐT: 0908 407 812)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

Thứ Ba

30/4/2019

07h30-11h00

Đỗ Chí Phi

Khoa Đ-ĐL

0903648261

13h00-16h30

Đoàn Thanh Tú

Khoa ĐT-TH

0997893868

Thứ Tư

01/5/2019

07h30-11h00

Lại Nguyễn Duy

Khoa ĐT-TH

0986515588

13h00-16h30

Trương Nam Trung

Khoa CK

0909501140

Lưu ý: Phòng Hành Chính-Quản Trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG        

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG      

(Đã ký)                    

 

Lê Đình Kha               


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9