Giới thiệu một số hình ảnh giảng dạy thực hành tại Khoa Điện tử - Tin Học

 

Thầy Huỳnh Xuân Dũng đang giảng dạy trong tiết thực hành Mạng công nghiệpCô Nguyễn Thị Hồng Ánh đang giảng dạy trong tiết thực hành Đo lường cảm biến

 


Cô Đinh Thị Thanh Hoa đang giảng dạy trong tiết thực hành Kỹ Thuật Số

 


Thầy Võ Xuân Nam đang giảng dạy trong tiết thực hành Điện tử cơ bản

 


Thầy Phạm Thành Nhân đang giảng dạy trong tiết thực hành Vẽ điện tửThầy Phùng Đức Bảo Châu đang giảng dạy trong tiết thực hành PLC

 


Thầy Nguyễn Trọng Khanh đang giảng dạy trong tiết thực hành Vi xử lýThầy Nguyễn Thanh Nghĩa đang giảng dạy trong tiết thực hành Thiết kế vi mạch số

Khoa ĐT-TH

(www.dtth.caothang.edu.vn)


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9